โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

เสนอต่อ


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
03 เมษายน 2556

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล

บทคัดย่อ


การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม นอกจากจะช่วยให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศดีขึ้นแล้ว ยังอาจจะพัฒนาการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดต่างประเทศได้ การศึกษานี้ให้ความสนใจกับรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 รายการ คือ การให้บริการการจัดการขยะและรีไซเคิล การให้บริการสถานที่พักแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สินค้าเกษตรอินทรีย์

ผลการศึกษาพบว่า (ก) จุดแข็งของผู้ประกอบการไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ความชำนาญในการจัดการขยะและรีไซเคิล การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ข) จุดอ่อนบางประการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ในตลาดส่งออก และการขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (ค) โอกาสของการส่งออก คือ ผู้บริโภคชาวต่างชาติมีแนวโน้มนิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม มากขึ้น และ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายการส่งออกได้ (ง) อุปสรรคต่อการส่งออกที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังไม่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ

ให้ได้รับใบรับรองหรือรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนอง

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นสำคัญ

โดย เน้นเรื่องการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ และ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน

Enhancing capability of environmental friendly products enterprises not only improves environmental management in the country but also increases opportunity to Thai export of such products. This study focuses on 3 types of goods and services: waste management (recycle) services, green accommodations, and organic foods.

Results of the study show that (a) the strengths of Thai enterprises, compared to other ASEAN countries producers, pertain to the country specialization in waste management and recycle services, well-known eco-tourism, and high quality of agricultural products; (b) the weaknesses of Thai enterprises are the marketing ability of exports and financial limitation to develop products and services; (c) the opportunities of Thai environmental friendly products and services exports deal with foreign demand on such products and services and the upcoming AEC arrangement; and (d) the threats to Thai exports include difficulties of SMEs to be granted ‘green’ certification or awards.  

Policy suggestions especially to support the SMEs shall focus on (i) environmental friendly products research and development; (ii) improvement of the related services quality; (iii) enhancing marketing ability in domestic and international markets; (iv) financial supports to investment on infrastructures pertaining to environmental management.

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้