โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2555 โดยคณะประเมินภายนอก

ชื่องานวิจัย


โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2555 โดยคณะประเมินภายนอก

เสนอต่อ


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2556

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล*
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ผศ.พิจิตรา สึคะโมโตะ

บทคัดย่อ


พรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (พรบ.ส.ส.ท) มาตรา 50 ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีขององค์การ โดยคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินการขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการขององค์การตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำเนินงาน  ในการบรรลุประโยชน์สูงสุดจากการประเมินโดยบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการนโยบายได้ประกาศ “นโยบายการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 กำหนดระบบการประเมินประจำปีในแต่ละปีให้มีความก้าวหน้า สามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การฯได้อย่างมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการกำหนดนโยบายและบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินภายนอกผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ในปี 2555 จะประเมินจากปรากฎการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไข และสาเหตุของการบรรลุผล หรือไม่บรรลุผลการดำเนินงานในมิติต่างๆตามกรอบของ พรบ. ส.ส.ท. และตามนโยบายของ ส.ส.ท. ในปี 2555 นั้น

ผลการประเมินภายนอกพบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส.ท. มีความพยายามพัฒนาองค์การในหลายด้าน ด้านที่บรรลุผลมากที่สุดคือ การสร้างไทยพีบีเอส ให้เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกของผู้ชมกลุ่มหนึ่งและสร้างมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อได้ในระดับที่เป็นที่รับรู้ของวงการสื่อมวลชน ประการที่สองคือ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำด้าน HD   ในภาพรวมปี 2555 ส.ส.ท. ผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่า การประมาณการความยินดีบริจาคสะท้อนความคุ้มค่าของงบประมาณ 2000 ล้านบาทที่ ส.ส.ท.ได้รับ อย่างไรก็ดี ส.ส.ท. ยังมีจุดอ่อนที่การบริหารจัดการภายใน ซึ่งกลไกสำคัญที่บกพร่องไป คือ กลไกการวางแผนที่มีความล่าช้า โดยเฉพาะแผนหลักที่จะกำหนดทิศทางของ ส.ส.ท   การสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมกำกับกับการเอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกลไกการประเมินภายในเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การ การสื่อสารสองทาง การสื่อสารทางตรงและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ผลต่อการปฏิบัติงาน

การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนกรรมการสำคัญในองค์กรตลอดเวลา ทำให้ทิศทางการนำองค์กรในระยะ 5 ปีที่ผ่านมายังไม่นิ่ง   และในอนาคต ส.ส.ท. ต้องเผชิญทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมสื่อที่เปลี่ยนไป ส.ส.ท. ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร กฎระเบียบและด้านการเงินเป็นปัจจัยสำคัญ

Thailand Public Broadcasting Services Act 2008,  Section 50 requires the Board of Director to manage to have an annual assessment of the performance of the organization by an External Evaluation group , which is a third party organization, in order to promote an effectiveness, achievement, responsibility, and trust in the organization to the public.  To achieve maximum benefit from assessment by a third party as required by law,  the Board of Director has announced "Policy for Annual Evaluation " on June 4, 2010. The annoucement aims to ensure that the annual assessment system for the year has progressed, tracking and monitoring the operation of the organization in a reliable way, providing useful suggestions to improve the policies and administration continuously. The performance of the TPBS in 2012 will be assessed through the phenomena and analysis of factors determining the achievement or or failure to meet the objectives as required by the Act and TPBS policy in the year 2012.

It is found that during the past 5 years, TPBS has put considering efforts in many ways. The outstanding achievement is to make TPBS well-known among Thais as an “alternative” channel with a choices of quality to the audiences. It is perceived among Thai media that TPBS has set up a benchmark of professional and ethical standards in the media.  Second, it can be said as TPBS is a leader in the HD Technology. In 2012, TPBS produced quality and valuable programmes, making the estimated value of Willingnesss to Pay worths more than its annual budget of  2,000 million baht.  However, TPBS still has weakness in internal management, delay of launching its master plan, inefficient internal communication, and insufficient space for participation by its officers.

TPBS is now facing new opportunities and challenges due to the changing media environment. Apart from investment in new HD technology which TPBS has well-prepared, it needs to enhance skill of  personnel while reducing a chance of braindrain, adjusting regulatory and finding more financial supports from publics and generating income from its own assets.

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้