ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37

 

 

images

ครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (หากมีผู้สมัครและชำระเงินครบก่อนกำหนดปิดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการสมัคร

1) ชำระค่าลงทะเบียน

• ค่าลงทะเบียนการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom จำนวนเงิน 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ และวุฒิบัตร

• ค่าลงทะเบียนการอบรมผ่านช่องทางการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม วุฒิบัตร สำหรับอาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า-บ่าย

การชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการโอนเงิน 
ชื่อบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์-วิจัย)
เลขที่ 114-207771-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาท่าพระจันทร์


2) ถ่ายรูปหรือสแกนหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์ pdf. หรือ jpeg.


3) กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3iMmWzx หรือ สแกน QR Code

อนึ่ง เมื่อได้รับหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินแล้ว จะมีอีเมล์กลับไปหาท่านอย่างช้าภายใน 3 วันทำการ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 02-224 0148-9,02-613 2474 (ชมภู่)

โทรสาร : 02-224 0146

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.