ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 33 เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559

 

DSC 0994.0

 

เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 33 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยมีจำนวนครูผู้เข้าอบรม จำนวน 64 คน ปัจจุบันวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป เพราะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ การตัดสินใจที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวันในทุกๆ สาขาอาชีพ ความรู้ด้านวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทำให้มีวิวัฒนาการขององค์ความรู้และเนื้อหาวิชาใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด อาจไม่สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์และได้บรรจุวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่นักเรียนสำหรับการศึกษาต่อและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในอนาคตของนักเรียน

ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์แก่ครูผู้สอนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ ซึ่งในการจัดครั้งนี้นับเป็นการจัดครั้งที่ 33 ติดต่อกันมานับตั้งแต่ปี 2539

 

DSC 0918.0  DSC 0928.0

ก่อนที่จะเริ่มการอบรมอย่างเป็นทางการ ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ โดยครูผู้เข้ารับการอบรมนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น

 

DSC 0934.0  DSC 0933.0  

DSC 1111.0  DSC 1016.0  

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มากล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการในครั้งนี้ 

 

 

DSC 1039.0  DSC 0991.0

 

ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดในรูปแบบของการฟังบรรยาย การฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ ให้กับครูกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแก่นักเรียนและชีวิตประจำวันได้ ในส่วนของการศึกษาดูงานนั้น ได้จัดให้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มุ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมมีการนำระบบแสง-เสียง เทคนิคฉากละคร (Diorama) ระบบมัลติมีเดีย ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ เข้าร่วมในการนำเสนอ ส่วนใหญ่เนื้อหาที่นำเสนอจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ระบบเงินตรา ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในแต่ละยุคสมัย และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ นอกจากความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วผู้เข้าอบรมยังได้เห็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารโบราณสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป

 

DSC 0975.0  DSC 1077.0  

DSC 1153.0  DSC 0956.0  

DSC 0974.0  DSC 0989.0