ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 32 เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน 2559

15

ครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 32

เมื่อวันที่ 19- 22 เมษายน 2559 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 32 ณ ห้องบรรยาย ศ. 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์  โดยมีจำนวนครูผู้เข้าอบรม จำนวน 53 คนด้วยความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ ๆจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการในครั้งนี้

210

ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดในรูปแบบของการฟังบรรยาย การฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน โดยมุ่งเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ ให้กับครูกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแก่นักเรียนและชีวิตประจำวันได้ 

7

ในส่วนของการศึกษาดูงานนั้น"โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 32" ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สายออกธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ทราบขั้นตอนการผลิตธนบัตร ได้เห็นถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการผลิต และได้ทราบถึงเทคนิคการตรวจสอบธนบัตรปลอม บรรยากาศของการศึกษาดูงานและการรับฟังการบรรยายตลอดการอบรมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม

96

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมพร้อมกล่าวปิดการอบรม

13