กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 2"

DSC 0745.11jpg

IMG 1137.11jpg

IMG 1143.11jpgIMG 1155.11jpg

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 2"

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

บุคลากรกรมธนารักษ์ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 จำนวน 63 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการบรรยายเพื่อให้สามารถเข้าใจในเรื่องการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Feasibility Study) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งฝึกฝนภาคปฏิบัติโดยการจัดทำรายงานกลุ่ม เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการประเมินไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

     IMG 1167.11jpgIMG 1190.11jpg Copy 3 of DSC 0662.11jpgDSC 0628.11jpg                                        

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมธนารักษ์(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล) กล่าวเปิดการอบรม

และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)

เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมพร้อมกล่าวปิดการอบรม

DSC 0747.11jpg