กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 1”

DSC 0443-3

DSC 0022.-1jpg

DSC 0083-1

DSC 0158-1

DSC 0244-1

DSC 0431-1

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 1"

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

บุคลากรกรมธนารักษ์ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 57 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการบรรยายเพื่อให้สามารถเข้าใจในเรื่องการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Feasibility Study) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งฝึกฝนภาคปฏิบัติโดยการจัดทำรายงานกลุ่ม เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการประเมินไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                                 

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมธนารักษ์(นาย ปรีชา มงคลหัตถี) กล่าวเปิดการอบรม และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา) เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมพร้อมกล่าวปิดการอบรม