แนะนำสถาบัน

Excellent : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ เช่น สาขาอุตสาหกรรม สาขาการค้าระหว่างประเทศ สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาการศึกษา สาขาการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ

Responsible : เน้นความรับผิดชอบ

ภารกิจหลักการวิจัย

  • ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ประสารงานและร่วมมือด้านการการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

การอบรม

จัดอบรมทั้งหลักสูตรเฉพาะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจ สำหรับพนักงานและผู้บริหารระดับต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า และจัดอบรมในโครงการต่างๆที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ริเริ่มขึ้นเอง

Tailor-made: สนองตอบความต้องการของลูกค้า

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ดำเนินงานด้วยประสบการณ์อันยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ

Credible: บริการด้วยความน่าเชื่อถือ

นักวิจัยและวิทยากรหลักของศูนย์บริการ วิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ประกอบด้วย คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น

  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง และ
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกมาร่วมในทีมงานด้วยเพื่อให้ผลงานของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) มีความน่าเชื่อถือและคงไว้ซึ่งคุณภาพ