รศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง

รศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง Chawin Leenabanchong, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Keio) Economics, Japan
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิจัย