รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์

CV  
รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์ Prakarn Arphasil, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Hawaii) Monetary Economics, Macroeconomics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน

ผลงานวิจัย