ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

CV  
ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย Suphat Suphachalasai, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Australian National) Economics, Australia
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย