รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์

CV  
รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ Paradorn Preedasak
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

ผลงานวิจัย