อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์

CV  
อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ Pisut Kulthanavit, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Washington) Economics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย