อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์

CV  
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ Monthien Satimanon, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย