อ.ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ

อ.ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ Thanet Makjamroen, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.(California Berkeley) Industrial Engineering Operations Research, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย