รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา)

รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา) Euamporn Phijaisanit (Tasarika), Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Exeter), England
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย