รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

CV  
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ Chayun Tantivasadakarn, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(British Columbia) Economics, Canada
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย