อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี

CV  
อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี Damisa Mookmanee, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. (Claremont Graduate University), USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิจัย