ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร

CV  
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร Nitinant Wisaweisuan, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Cambridge), England
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิจัย