ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย

CV  
ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย Saipin Cintakulchai
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Queensland) Economics, Australia
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย