ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์

CV  
ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์ Nongnuch Soonthornchawakan, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Louisiana State University and A & M College) Economics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย