อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์

อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ Piyawong Punjataewakupt
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน

ผลงานวิจัย