รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี

CV  
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี Chanin Mephokee, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Kansas), USA
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเมือง
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย