รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา

CV  
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา Bhanupong Nidhiprabha, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิจัย