อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

CV  
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ Supruet Thavornyutikarn, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา Ph.D.(University of Leicester) Economics, England
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเมือง
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย