รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

CV  
 รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม Thamavit Terdudomtham, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Wisconsin-Madison) Economics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิจัย