ผศ.ดร.พีระ เจริญพร

CV  
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร Peera Charoenporn, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University) Economics, Japan
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย