อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย

CV  
อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย Phongthorn Wrasai, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.(Erasmus Universiteit Rotterdam), The Netherlands
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเมือง
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง

ผลงานวิจัย