อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

CV  
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ Supachai Srisuchart, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Hawaii at Manoa) Economics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย