ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

CV  
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี Pracha Koonnathamdee, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา Ph.D.,The University of Tennessee at Knoxville, M.A., Georgia State University, USA., M.A., Thammasat University (awarded with the best economic thesis of 1998), B.A., Thammasat University (awarded with the 2nd class honors), Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

ผลงานวิจัย