ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

CV  
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล Duangmanee Laovakul, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(George Mason University) Economics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง

ผลงานวิจัย