อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร

อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร Rungnapa Opartpunyasarn
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย