รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล

CV  
รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล Somchai Suksiriserekul, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(York) Economics, England
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิจัย