รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น Aksornsri Phanishsarn
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Integrated Sciences (Thammasat University), Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ผลงานวิจัย