รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

CV  
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ Supawat Rungsuriyawiboon, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Pennsylvania State University) Energy and Environmental Economics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

ผลงานวิจัย