รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์

CV  
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ Kriengkrai Techakanont, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University), Japan
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย