รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

CV  
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ Chaiyuth Punyasavatsut, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Wisconsin-Madison), USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิจัย