อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล

CV  
อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล Pornthep Benyaapikul, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา Ph.D.(University of Oxford) Economics, UK
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย