ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

CV  
ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา Arayah Preechametta, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Pennsylvania) Regional Sciences., USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

ผลงานวิจัย