อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

CV  
อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล Chalotorn Kansuntisukmongkol, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of California Berkeley), USA
ความเชี่ยวชาญ
  •  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  •  คณิตเศรษฐศาสตร์
  •  เศรษฐมิติ
  •  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  •  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย