อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

CV  
อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ Nattapong Puttanapong, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา Ph.D. (Regional Science/Regional Economics), Cornell University, USA
ความเชี่ยวชาญ  

ผลงานวิจัย