อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์

CV  
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ Wanwiphang Manachotphong, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา University of Oxford, England
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย