อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

CV  
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ Chaleampong Kongcharoen, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน

ผลงานวิจัย