อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล

CV  
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล Pawin Siriprapanukul, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. (The Australian National University) Economics, Australia
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน

ผลงานวิจัย