ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

CV  
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา Sakon Varanyuwatana, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Syracuse) Public Finance, Macroeconomics, USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง

ผลงานวิจัย