ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร

   
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร Puree Sirasoontorn, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Australian National University), Australia
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย