อ.ลอยลม ประเสริฐศรี

CV  
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี Loylom Prasertsri
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A. (Thammasat) Economics, Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ผลงานวิจัย