ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

CV  
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์* Archanun Kohpaiboon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(The Australian National University), Australia
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย