อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล

CV  
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล Alongkorn Tanasritunyakul
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย