อ.ดร.เณศรา สุขพานิช

CV  
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช Nessara Sukpanich, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. (Indiana University), USA
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย